Download mẫu phiếu chi mới nhất 2023 – theo chuẩn thông tư

Mẫu phiếu chi có lẽ còn xa lạ với những người bình thường. Nhưng đối với nhân viên kế toán thì đây là một biên bản mà họ phải làm việc hàng ngày.

Quen thuộc là thế, nhưng đối với kế toán mới đi làm hoặc sinh viên đang học trên trường. Thì vẫn còn nhiều khó khăn khi viết mẫu phiếu này nên cần tìm hiểu rõ hơn về mẫu phiếu chi.

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu phiếu chi mới nhất năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ để các bạn cùng tham khảo nhé. Mời các bạn theo dõi những thông tin dưới đây.

Mẫu phiếu chi 2018là gì?

Phiếu chi là một biên bản xuất hiện trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Mục đích của việc làm phiếu chi là xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Để làm mẫu phiếu chi, trước hết người nhận chi tiền phải xin sự phê duyệt của quản lý trực tiếp đó là Ban Giám đốc công ty, chữ ký của bộ phận kế toán gồm nhân viên lập phiếu chi, kế toán trưởng và thủ quỹ. Bộ phận thủ quỹ sẽ là nơi chi tiền cuối cùng, thường thì người nhận chi sẽ nhận tiền mặt tại bộ phận này.

Mẫu phiếu chi mới nhất 2023

Mẫu phiếu chi mới nhất 2018 là một trong những biểu mẫu rất quan trọng đối với các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Loại biểu mẫu này được bộ phận kế toán sử dụng thường xuyên để ghi chép lại các nội dung chi tiền mặt, làm cơ sở ghi chép sổ kế toán để hạch toán thu chi.

Mặc dù có nội dung đơn giản, nhưng mẫu phiếu chi cần được làm hết sức cẩn trọng, nhất là thao tác làm việc với những con số và quan trọng nhất chính là chữ ký xác nhận của các bộ phận và các liên sẽ gửi đi.

Hy vọng rằng với những mẫu phiếu chi mới nhất 2018 mà chúng tôi sẽ chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn kế toán mới vào nghề có được mẫu phiếu chuẩn nhất để làm việc.

Mẫu phiếu chi theo thông tư 133

  Đơn vị: ………………                                Mẫu số 02 – TT

 Địa chỉ: ………………       (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

               PHIẾU CHI                Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm…..         Số: ……………                       

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: …………………………

Địa chỉ: …………………………………………………

Lý do chi: …………………………………………

Số tiền: ……………………. (Viết bằng chữ): ……………

Kèm theo: …………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng….. năm……

Giám đốc         Kế toán trưởng    Thủ quỹ          Người lập phiếu            Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Đơn vị: ……………………………           Mẫu số 02 – TT

Địa chỉ: …………………………..                 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính)

             PHIẾU CHI                       Quyển số: ………………..

   Ngày….. tháng…… năm…..               Số: ……………………………                                                       

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Lý do chi: ……………………………………………………

Số tiền: ………………………… (Viết bằng chữ): …………………

Kèm theo: …………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng….. năm……

         Giám đốc                 Kế toán trưởng           Thủ quỹ          Người lập phiếu            Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo quyết định 48

Đơn vị: …………………                  Mẫu số 02 – TT

Bộ phận: ……………                (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 PHIẾU CHI                                 Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm…..           Số: ………………                                

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

Lý do chi: …………………………………………………

Số tiền: ………………. (Viết bằng chữ): ………………

Kèm theo: …………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng….. năm……

         Giám đốc                 Kế toán trưởng           Thủ quỹ          Người lập phiếu            Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)         (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ………………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi C31 – BB

Đơn vị: ……………………………                         Mẫu số C31 – BB

Bộ phận: ………………………           (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ_BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã đơn vị SDNS: …………………

          PHIẾU CHI                              Quyển số: ……..

Ngày….. tháng…… năm…..                     Số: ……………

 Nợ: …………………….

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Lý do chi: …………………………………………………………

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ): …………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………… chứng từ kế toán.

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                            KẾ TOÁN TRƯỞNG                        NGƯỜI LẬP

            (Ký, họ tên, đóng dấu)                                      (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………

Ngày…… tháng…… năm…….

           THỦ QUỸ                                  NGƯỜI NHẬN TIỀN

          (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý): ………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo thông tư 107

Mẫu C41-BB – Phiếu chi kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2017. Mẫu C41-BB sẽ thay thế mẫu C31-BB. Nội dung cơ bản của phiếu chi này như sau:

Đơn vị: ……………………………                                                                                  Mẫu số: C41 – BB

Mã QHNS: …………………………..                                                           (Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

                                                           PHIẾU CHI                                                                     Quyển số: ………………..

                                                     Ngày….. tháng…… năm…..                                                Số: ……………………………

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Nội dung: …………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………………………………….. (loại tiền)

(Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                            KẾ TOÁN TRƯỞNG                        NGƯỜI LẬP

            (Ký, họ tên, đóng dấu)                                      (Ký, họ tên)                              (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………

-Bằng chữ: ………………………………………

Ngày…… tháng…… năm…….

                     THỦ QUỸ                                                                                                               NGƯỜI NHẬN TIỀN

                    (Ký, họ tên)                                                                                                                 (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………

Mẫu phiếu chi theo thông tư 133 trên Excel

Để lập phiếu chi theo thông tư 133 trên Excel, bạn thực hiện như sau:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ: Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu)
 • Ngày… tháng…. năm: Là ngày, tháng, năm lập phiếu chi
 • Quyển số, Số: Ghi rõ số của Quyển chứa phiếu chi và số của phiếu chi trong quyển đó
  Phiếu chi phải được đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền
 • Nợ, Có: Ghi rõ tài khoản Nợ, tài khoản Có
 • Họ và tên người nhận tiền: Ghi rõ họ, tên người nhận tiền
 • Địa chỉ: Địa chỉ, bộ phận của người nhận tiền
 • Lý do chi: Ghi rõ nội dung chi tiền như: Chi tiền mua hàng, tạm ứng,…
 • Số tiền: Viết bằng số và bằng chữ số tiền được xuất từ quỹ, ghi rõ đơn vị tính (VNĐ, USD,…)
 • Kèm theo: Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Ngày…. Tháng…. năm….: Là ngày, tháng, năm những người liên quan ký xác nhận
 • Họ tên, chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, Người nộp tiền, Người lập phiếu, Thủ quỹ
 • Đã nhận đủ số tiền: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nhận
 • Tỷ giá ngoại tệ, Số tiền quy đổi: Ghi rõ thông tin về tỷ giá và số tiền quy đổi của ngoại tệ

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 Excel

Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách tạo mẫu phiếu chi theo thông tư 200 trên Excel theo mẫu phiếu chi mới nhất 2018.

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi tên và địa chỉ đơn vị
 • Ngày… tháng…. năm: Là ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Quyển số, Số: Là số thứ tự của quyển chứa phiếu chi và số của phiếu chi trong quyển
  Các phiếu chi được đóng thành quyển. Phiếu chi được đánh số thứ tự liên tục trong một kỳ kế toán.
  Các phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu; ngày, tháng, năm chi tiền.
 • Nợ, Có: Ghi các tài khoản Nợ, Có tương ứng
 • Họ và tên người nhận tiền: Ghi rõ Họ và tên người nhận tiền
 • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền
 • Lý do chi: Ghi rõ nội dung chi tiền
 • Số tiền: Ghi rõ bằng số và bằng chữ số tiền xuất quỹ (Chú ý đơn vị tính)
 • Kèm theo: Điền số lượng chứng từ gốc kèm theo
 • Họ tên, chữ ký: Đầy đủ họ tên, chữ ký của những người liên quan
 • Đã nhận đủ số tiền: Viết bằng chữ số tiền đã nhận đủ
 • Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): Ghi tỷ giá ngoại tệ tại ngày xuất quỹ
 • Số tiền quy đổi: Số tiền được quy đổi ra đơn vị đồng tiền ghi sổ

Mẫu phiếu chi lương

Mẫu phiếu chi lượng nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng,… Mẫu phiếu chi lương nhân viên mới nhất 2018 sẽ giúp các kế toán, hành chính có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên.

                                                                                                                 PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

LOGO CÔNG TY                                                                                           THÁNG….. NĂM……

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên
Phòng ban
Số ngày công
Ngày nghỉ bù
Ngày nghỉ không tính phép
Ngày nghỉ hưởng lương
Ngày nghỉ tính phép
Mức lương
Tổng tiền lương Lương cơ bản
Lương hiệu quả
Lương làm thêm giờ
Các khoản cộng lương
Các khoản trừ lương
Phụ cấp điện thoại
Phụ cấp ăn ca
Công tác phí
Tổng thu nhập
Tạm ứng lương kỳ I
Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (7%)
BHYT (1.5%)
BHTN (1%)
Truy thu
Thuế TNCN
Tổng
Thực lĩnh
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC:

Mẫu phiếu chi công đoàn

Đơn vị: ……………………………..

Bộ phận: Công đoàn

                                                               PHIẾU CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Họ và tên người chi: …………………………………

Lý do chi: ………………………………………………

…………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………

(Bằng chữ: ………………………………….)

Ngày…. Tháng…. năm…..

       CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ DUYỆT             NGƯỜI CHI

                     CHỦ TỊCH                       (Ký, Họ tên)

            (Ký, đóng dấu, họ tên)                                                                                          

Như vậy, trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn các mẫu phiếu chi mới nhất năm 2018 để giúp các bạn kế toán cũng như các sinh viên đang học có thể tham khảo và hoàn thành tốt công việc của mình.Chúc các bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)